Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wypozyczalnia/wp-content/plugins/essential-grid/includes/item-skin.class.php on line 1321

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wypozyczalnia/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wypozyczalnia/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2862

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wypozyczalnia/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
Tanie samochody na wynajme Zamość - ERGO Wypożyczalnia Lubelskie

OGÓLNE WARUNKI NAJMU SAMOCHODU

ERGO Wypożyczalnia – tanie samochody na wynajem Zamość

I. DEFINICJE

Użyte w Warunkach określeniach oznaczają:

Wynajmujący – P.W. Ergo Sebastian Łochin, z siedzibą w Kalinowice 137W, 22-400 Zamość, lubelskie, NIP 922 291 62 18.

Najemca – osoba fizyczna, przedsiębiorca lub osoba działająca w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej na podstawie dokumentu wykazującego swoje umocowanie, która składa podpis pod umową najmu samochodu.

Umowa najmu – zawarta pomiędzy Wynajmującym a Najemcą umowa, której przedmiotem jest samochód osobowy wybranego przez Najemcę spośród oferty Wynajmującego zamieszczonej na stronie internetowej www.ergowypozyczalnia.pl.

Samochód – samochód osobowy znajdujący się w aktualnej ofercie Wynajmującego zamieszczonej na stronie internetowej www.ergowypozyczlnia.pl, będący przedmiotem umowy najmu.

Doba najmu – okres 24 godzin liczony od godziny przekazania Najemcy samochodu.

Kierowca – inna osoba wskazana przez Najemcę jako uprawniona do korzystania z najętego samochodu, posiadająca uprawnienia do kierowania samochodem osobowym.

II. WYMAGANIA OGÓLNE

Najemca lub Kierowca powinni mieć ukończone 21 lat.

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy najmu:

– prawo jazdy

– dowód osobisty lub paszport,

– karta kredytowa lub karta debetowa.

W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ponadto:

– aktualny wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

– osobą podpisująca umowę najmu powinien być właściciel osobiście lub jego pracownik wykazujący dokument upoważnienia albo osoba reprezentująca osobę prawną na podstawie dokumentu wykazującego jej upoważnienie.

Jeżeli najętym samochodem ma kierować inna osoba, aniżeli podpisująca się pod dokumentem umowy najmu, Najemca zobowiązany jest do podania ten informacji Wynajmującemu przed podpisaniem umowy najmu. Najemca ponosi wówczas odpowiedzialność za działania lub zaniechania takiej osoby jak za swoje własne.

W przypadku jeżeli Najemca ma zamiar przekroczyć najętym samochodem granicę Rzeczypospolitej Polskiej, okoliczność ta zostaje ujęta w umowie.

Uprawnionym do używania Samochodów prócz Najemcy może być inna osoba fizyczna, wskazana przez Najemcę. W takim wypadku Najemca przed popisaniem umowy najmu zobowiązany jest do podania danych osobowych Kierowcy – imienia, nazwiska, adresu zamieszkania. Kierowca zobowiązany jest również do okazania dowodu osobistego lub paszportu oraz prawa jazdy.

III. PŁATNOŚĆ

Ceny podane w umowie najmu, ustalone na podstawie aktualnie obowiązującego cennika znajdującego się na stronie internetowej www.ergowypozyczalnia.pl i stanowią wartość brutto. Ceny podane w aktualnie obowiązującym cenniku są podane w walucie polskiej (PLN).

Najemca ma prawo do wyboru formy płatności:

Gotówką, Przelewem lub Kartą

IV. UBEZPIECZENIE

Wynajmujący oświadcza, że samochód będący przedmiotem najmu posiada ważne ubezpieczenie OC, AC i NNW. Jeżeli Najemca ma zamiar przekroczyć Samochodem granicę kraju, powinien wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Dokument ubezpieczenia zostaje przekazany Najemcy wraz z przekazaniem pojazdu oraz inną niezbędną dokumentacją.

V. CZAS TRWANIA

Czas trwania najmu samochodu jest określono każdorazowo w umowie najmu.

Umowa może zostać przedłużona jedynie za uprzednią zgodą Wynajmującego, jeżeli Najemca zgłosi wniosek Wynajmującemu o przedłużenie umowy, najpóźniej na dwie doby najmu przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta. Jeżeli Wynajmujący wyraził zgodę, umowa zostaje przedłużona o określony przez Strony czas, zaś Najemca zobowiązany będzie do zapłaty prócz ceny określonej w umowie wynagrodzenie na rzecz Wynajmującego za każdą rozpoczętą dobę najmu.

Jeżeli czas trwania najmu zostanie przedłużony bez uprzednio wyrażonej zgody Wynajmującego, Najemca prócz zapłaty wynagrodzenia należnego za każdą rozpoczętą dobę najmu zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego karę umowną w wysokości 200 zł / kaucja przepada.

Jeżeli w związku z przedłużeniem okresu najmu przez Najemcę bez uprzedniego zwrócenia się do Wynajmującego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu Wynajmujący poniósł szkodę, Najemca zobowiązany jest do jej naprawienia w całości.

W dniu zwrotu samochodu Najemca zobowiązany jest do zapłaty ceny za najem oraz innych kosztów, których konieczność uiszczenia pojawiła się w związku korzystaniem przez Najemcę z Samochodu.

Jeżeli okres wynajmu zostaje skrócony przez Najemce, Wynajmujący nie ma obowiązku zwrotu kosztów za niewykorzystany czas najmu.

VI. PRZEKAZANIE I ZWROT SAMOCHODU

Najemca dokonując rezerwacji zgodnie ze wskazówkami podanymi na stronie internetowej www.ergowypozyczalnia.pl dokonuje wyboru rodzaju i marki pojazdu dostępnego w ofercie Wynajmującego, stanowiącego przedmiot umowy. Szczegółowo rodzaj, marka oraz oznaczenie pojazdu zostaną określone w umowie najmu.

Najemcy zostanie przekazany samochód czysty, z pełnym bakiem, sprawny, w stanie nadającym się do użytku określonego w umowie najmu.

Najemca oraz Wynajmujący dokonują spisu licznika przebiegu kilometrów oraz spisu stanu paliwa w zbiorniku. Jeżeli w momencie przekazania bak nie będzie pełny, Wynajmujący zobowiązuje się do niezwłocznego uzupełnienia brakującego paliwa. Po podpisaniu umowy najmu oraz dokonaniu sprawdzenia stanu paliwa w zbiorniku oraz spisania liczników następuje przekazanie samochodu Najemcy. Przekazanie Samochodu następuje poprzez wręczenie Najemcy kluczy oraz niezbędnej dokumentacji: dowodu rejestracyjnego oraz ubezpieczenia.

Najemca zwraca samochód poprzez przekazanie do rąk Wynajmującego lub jego pracownika kluczy do samochodu oraz dokumentacji którą otrzymał, w miejscu wskazanym w umowie najmu.

Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu samochodu z pełnym bakiem oraz czystego.

Jeżeli Najemca nie zwróci Samochodu czystego, zostanie obciążony kosztem myjni w wysokości 50 zł brutto.

Jeżeli stan paliwa będzie odmienny od tego, który został ustalony w trakcie spisu przy przekazaniu samochodu, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty za brakującą ilość paliwa 6 zł brutto za każdy litr paliwa.

VII. REZERWACJA

Rezerwacji Samochodu dokonuje się za pośrednictwem strony www.ergowypozyczalnia.pl, postępując wg kolejnych wskazówek.

VIII. USZKODZENIE, UTRATA, ZNISZCZENIE SAMOCHODU

W przypadku kolizji Najemcy, Wynajmujący zatrzyma wpłaconą przez niego kaucję. Jeżeli za spowodowanie kolizji winę ponosi osoba trzecia, Najemca nie zostanie obciążony żadnymi kosztami, jeżeli Najemca niezwłocznie poinformuje Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu oraz wezwie na miejsce zdarzenia Policję, która sporządzi odpowiednią notatkę z miejsca zdarzenia. Dodatkowo Najemca zobowiązany jest współdziałać z zakładem ubezpieczeń w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, w szczególności dostarczyć:

a) druku zgłoszenia szkody lub oświadczenie sprawcy;

b) kopii prawa jazdy Najemcy lub osoby, która faktycznie kierowała samochodem;

c) kopii dokumentu tożsamości Najemcy lub osoby, która faktycznie kierowała samochodem;

d) dokumentów samochodu;

e) kluczyków;

f) oświadczenia sprawcy szkody, o ile zostało sporządzone lub jednostkę Policji przybyła na miejsce zdarzenia.

W przypadku kradzieży samochodu Wynajmujący nie obciąży Najemcy żadnymi kosztami, jeżeli ten będzie miał kluczyki oraz wszystkie przekazane mu dokumenty dotyczące samochodu. W przeciwnym razie Najemca ponosi nieograniczona odpowiedzialność.

Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie przestępstwa, które miały miejsce w trakcie trwania najmu, a które powiązane są z użytkowaniem wynajętego samochodu ponieważ Najemca był posiadaczem pojazdu.

IX. OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przewożone przez Najemcę lub Kierowcę w samochodzie rzeczy lub ich zaginięcie.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za opłaty/ mandaty obciążające Najemcę, których obowiązek powstał w związku z używaniem Samochodu w czasie trwania umowy najmu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Najemcę lub Kierowcę wobec osób trzecich w związku z używaniem samochodu w czasie trwania umowy najmu, jeżeli są one wynikiem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Najemca lub Kierowca.

X. OBOWIĄZKI NAJEMCY

Najemca zobowiązany jest do korzystania z samochodu w sposób określony w umowie najmu oraz w niniejszych warunkach.

Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa drogowego.

Najemcy nie wolno prowadzić samochodu pod wpływem alkoholu lub po użyciu środków odurzających.

Najemca zobowiązany jest do w trakcie trwania umowy najmu do dbania o stan Samochodu, w szczególności do sprawdzania, uzupełniania lub wymiany:

– oleju,

– płynu chłodniczego,

– płynu hamulcowego,

– płynu do spryskiwaczy szyb.

Ponadto Najemca zobowiązany jest do kontroli stanu powietrza w ogumieniu, wymiany żarówek. Najemca zobowiązany jest do stosowania w samochodzie paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym. W samochodzie obowiązuje zakaz palenia. Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd nieuszkodzony, z kompletnym wyposażeniem, z dokumentami i kluczykami. Najemca nie może przewozić w samochodzie zwierząt. Najemca nie może holować najętym samochodem innych pojazdów lub przyczep.

Najemca nie może używać samochodu do odpłatnego przewozu osób lub rzeczy.

Najemca nie może udostępniać samochodu innym osobom, poza osobą Kierowcy.

Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w Samochodzie, jeżeli są skutkiem nienależytego korzystania z samochodu lub naruszenia któregokolwiek z postanowień Warunków.

XI. KARY UMOWNE

Najemca zostaje obciążony karą umowną w następujących przypadkach:

a) udostępnienia samochodu osobie nieuprawnionej 300 zł,

b) zagubienie kluczy pojazdu – 1000 zł

c) brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie – 300 zł

d) każdy dzień postoju celem uzupełnienia braków o których mowa w punkcie c) – 50 zł

e) palenie tytoni w samochodzie 300 zł,

f) demontaż, podmiana, kradzież części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego – 1000 zł

g) brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku opłata w/g cennika producenta + 20 % marży

h) holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem 200 zł,

i) wyjazd samochodem za granicę bez zgody Wynajmującego – 500 zł

j) udostępnienie danych w związku z wykroczeniem drogowym – 123 zł

k) poplamienie tapicerki samochodowej – 250 zł

l) zwrotu nieumytego i nie posprzątanego samochodu – 50 zł

Najemca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność jeżeli spowodował wypadek i uciekł z miejsca wypadku lub nie wykonał swoich obowiązków określonych w niniejszych Warunkach.

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w samochodzie, odbiegające od standardowej eksploatacji, jeżeli przewozi zwierzęta w samochodzie, pomimo zakazu.

Jeżeli Najemca zatankuje do samochodu niewłaściwe paliwo, zobowiązany jest do naprawienia wynikłej stąd szkody w całości.

XII. SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

Wynajmujący zapewni Najemcy samochód zastępczy, jeżeli Samochód zostanie unieruchomiony z powodu okoliczności, za którą Najemca nie ponosi odpowiedzialności oraz jeżeli Najemca niezwłocznie poinformuje Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia samochodu, kradzieży, Wynajmujący zapewni Najemcy samochód zastępczy, jeżeli nie są one wynikiem okoliczności za które Najemca ponosi odpowiedzialność oraz jeżeli Najemca poinformuje o zaistniałym zdarzeniu.

Za okres oczekiwania na samochód zastępczy najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. W wypadku, jeżeli samochód zastępczy posiada niższy standard, wysokość czynszu zostaje odpowiednio obniżona.

Najemcy nie przysługuje samochód zastępczy w następujący przypadkach:

a) utraty dowodu rejestracyjnego,

b) utraty dokumentu ubezpieczenia,

c) utraty kluczyków do samochodu,

d) uszkodzenie samochodu z winy Najemcy lub Kierowcy.

XIII. DANE OSOBOWE

Wynajmujący oświadcza, że dane osobowe dotyczące Najemcy oraz danych Kierowcy przetwarzane będą jedynie w celu, w którym zostały uzyskane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

XIV. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień umowy najmu oraz postanowień niniejszych Warunków będą rozstrzygane przez sąd, którego właściwość została ustalona w oparciu o przepisu kodeksu postępowania cywilnego.

Tanie samochody na wynajem dla każdego

Dziękujemy, że zapoznałeś się z naszym regulaminem. Zapraszamy do korzystania z naszych usług. Pamiętaj, że to Ty wybierasz pojazd oraz adres, pod który go dostarczymy. Nasza wypożyczalnia samochodów Zamość działa na terenie całego województwa lubelskiego. Korzystaj z wysokiej jakości usług i ciesz się komfortem.